Forma wsparcia:*
Miejsce odbywania zajęć
Preferowane:
Inne:
Dane osobowe
    
Nazwisko*:
Imię*:
Drugie imię:
Data urodzenia*:  Format daty: RRRR-MM-DD
Adres zamieszkania / zameldowania/ prowadzenia działalności
Miejscowość*:
Kod pocztowy*:
Ulica*:
Nr domu*:
Nr mieszkania:
Województwo*:
Numer telefonu:
Numer tel. komórkowego*:
Adres e-mail*:
Oświadczenie*


Administratorem moich danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem zbierania przez administratora danych jest prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego w ramach projektu "Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców". Moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom działającym na rzecz projektu. Mam prawo do wglądu swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z aktualnym stanem.
* Pole obowiązkowe