Dane osobowe
    
Nazwisko:
Imię:
Drugie imię:
Data urodzenia:  Format daty: RRRR-MM-DD
Miejsce urodzenia:
Imię ojca:
Imię matki:
PESEL:
NIP:
Nr dowodu osobistego:
Wydany przez:
Adres zameldowania i zamieszkania
> Adres zameldowania
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Województwo:
Numer telefonu:
Numer tel. komórkowego:
Adres e-mail:
> Adres zamieszkania (pobyt czasowy)
 
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Województwo:
Wykształcenie
Uczelnia:
Data ukończenia studiów:  Format daty: RRRR-MM-DD
Kierunek studiów:
Uzyskany tytuł:
Miejsce pracy
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Województwo:
Nr telefonu:
Stanowisko:
Informacje marketingowe
Skąd Pan/Pani dowiedział/a się o studiach podyplomowych realizowanych w ramach projektu ?Oświadczenie


Administratorem moich danych osobowych jest WSG w Bydgoszczy. Celem zbierania przez administratora danych jest prowadzenie prawidłowej Obsługi procesu dydaktycznego. Moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom działającym na rzecz WSG. Mam prawo do wglądu swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z aktualnym stanem.

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu.